ז <
he-bg

ד

ד

פד

בM

פ7

מC

M4

א9


פ

פ

פ

ה

I פ מ M
ד  7 C 4

ע

<

ס

א ו
N
ר
ז 3

פ

<

צ

1

ס

א פ

א

<

<

<


  • פ
  • ו

  • ש

    ש